Přihláška – STREET DANCE KURZ pro DOSPĚLÉ

Zavazujeme se, že data v tomto formuláři budou použita výhradně pro potřeby Roots Company Ostrava

Jméno a příjmení:

Ulice:

PSČ:

Město:


Telefon:

slouží jako variabilní symbol platby

Email:

zde obdržíte další informace

Datum narození:

Zdravotní omezení:


Způsob úhrady:Poznámka:


  Podmínky účasti v kuzu:

 • Po úhradě školného jste řádnými členy daného kurzu.
 • Výuka probíhá pravidelně, kromě státních svátků a školních prázdnin (není li dohodnuto jinak).
 • Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují.
 • Školné nezahrnuje pojištení proti úrazu, nebo odcizení věcí v neplacené šatne. Cennosti si nechávejte u lektora.
  • Stornovací podmínky :
 • Odhlášení se z probíhajícího kurzu:Školné se vrací pouze ze zdravotních důvodů, které je nutné doložit lékařskou zprávou. Vrací se poměrná částka nespotřebovaného školného mínus 50,- Kč jako administrační poplatek. Lékařskou zprávu s žádostí o navrácení školného je potřeba zaslat elektronicky, písemně, nebo osobně doručit na adresy RC. Pro výpočet vrácené částky je rozhodující datum na lékařské zprávě. Absence musí být delší než 3 týdny!!!
 • Zrušení kurzu ze strany RC: Vrací se plná částka školného, po odečtení proběhlých lekcí
 •  

   

  Jsem seznámen(a) s podmínkama účasti v kurzu a se stornovacíma podmínkama a souhlasím snima.

   

  ZPĚT